Instalatii termice si sanitare


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ŞI ACORDUL PERSOANEI VIZATE        În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumita în continuare „Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, societatea ALEV INTERIORS S.R.L. (denumita în continuare "Societatea") - cu sediul social în municipiul Reghin, str. Libertății, nr. 16, ap. 1, judeţul Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J26/575/2004, având C.U.I. RO 33291852 reprezentată prin administrator Bartha Zsolt-Elod, are obligaţia, în calitatea de operator de date cu caracter personal, să prelucreze datele Dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.
        1. Operatorul de date cu caracter personal:
        Alev Interiors S.R.L. este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor din România, care în calitate de operator de date cu caracter personal respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu carcater personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
        2. Datele cu caracter personal:
        Datele prelucrate sunt: a) numele şi prenumele ; b) data şi locul nașterii, alte date din actele de stare civilă ; c) adresa (domiciliul/reședința), telefonul/ faxul, e-mailul ; d) codul numeric personal, e) seria şi numărul actului de identitate ; e) contul IBAN şi Banca ; f) date privind serviciile şi produsele achiziționate, cum ar fi: cantitate, valoare, data şi locul achiziţiei ;
        3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:
        Datele susmenționate sunt prelucrate de către Societate în următoarele scopuri:
        - încheierea și executarea contractelor cu clienții, conform art. 6 alin. (1), lit. b) din Regulamentul General privind protecția datelor ;
        - realizarea plăților, respectiv a facturării serviciilor oferite conform art. 6 alin. (1), lit. b) și c) din Regulamentul General privind protecția datelor ;
        - informarea clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor, conform articolului 6 alin. (1), lit. c) și f) din Regulamentul General privind protecția datelor ;
        - soluționarea de reclamații şi sesizări, conform articolului 6 alin. (1), lit. c) și f) din Regulamentul General privind protecția datelor ;
        - recuperarea de creanțe pe care le datorați Societății, pe cale amiabilă/pe calea executării silite, inclusiv pentru soluționarea diferitelor litigii, conform contractelor încheiate şi a interesului legitim al Societății, de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu Dvs., conform art. 6 alin. (1), lit. b) şi f) din Regulamentul General privind protecția datelor, precum şi pentru realizarea pe calea executării silite a sumelor datorate conform art. 6 alin. (1), lit. c) din Regulamentul General privind protecția datelor şi a prevederilor legale aplicabile ;
        În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele Dvs. cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului Dvs., vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.
        4. Durata prelucrării datelor cu caracter personal:
        În cadrul scopurilor legate de executarea contractelor încheiate, prestării serviciilor şi produselor achiziționate de către Dvs., , datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:
        - documentele care conțin date cu caracter personal vor fi stocate pe durata relației contractuale cu Societatea, respectiv 10 ani după încetarea acesteia, conform Legii contabilității nr. 82/1991 ;
        
        5. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal:
        Datele prelucrate în scopurile prevăzute la pct. 3 sunt necesare în vederea fie a încheierii sau executării contractului încheiat cu Dvs., fie pentru respectarea unei obligații legale a Societății, astfel că refuzul Dvs. în a transmite Societății aceste date poate determina imposibilitatea încheierii unei relații contractuale pentru anumite servicii ;
        În situația în care vă opuneți prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în scopul obținerii opiniei Dvs. cu privire la serviciile şi produsele oferite sau achiziționate, relația contractuală dintre Dvs. și Societate nu va fi afectată în nici un fel.
        În situația în care vă opuneți prelucrării de date în scop statistic conform punctului 2) lit. f), vă informăm că aceasta opțiune va fi analizată şi, în funcție de situația particulară a Dvs., veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor, obiecțiunea Dvs. pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu Societatea.
        6. Persoanele Împuternicite și Destinatarii datelor:
        Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizată, reprezentanții persoanei vizate, societății prestatoare de servicii de contabilitate a Alev Interiors S.R.L., curierat, agențiile de publicitate, alți parteneri contractuali (de ex. avocați, auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise).
        Autorităţile statului precum ANAF, ANPC, etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă
        7. Transferul datelor cu caracter personal:
        Societatea poate furniza datele Dvs. cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, imputerniciți ai Alev Interiors S.R.L. ce acționează în limitele și scopurile stabilite de Societate, conform condițiilor din prezenta Politica.
        8. Drepturile persoanei vizate:
        Pentru o informare completă, în calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la datele Dvs. cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:
        a) Dreptul de acces:  puteți obține o confirmare din partea Societății dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele ;
        b) Dreptul la portabilitate a datelor: puteți primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele Dvs. să fie transmise altui operatori fără obstacole din partea Societății, în cazul în care aceste date sunt prelucrate în mod automat, în temeiul consimțământului Dvs. exprimat conform art. 6 alin. (1) lit. a), respectiv în temeiul unui contract conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor ;
        c) Dreptul la opoziție: de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date ;
        d) Dreptul la rectificare: corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate ;
        e) Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare ; vă opuneți prelucrării și nu exista motive juridice legitime care prevalează ; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale.
        Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
        f) Dreptul la restricționare a prelucrării: în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite Societățiii verificarea corectitudinii datelor ; în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor ; în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță ; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
        g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata: inclusiv crearea de profiluri, producând efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsura semnificativă, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu Dvs., o asemenea prelucrare este autorizată de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimţământului Dvs. liber exprimat.
        h) Dreptul de a va retrage consimţământul: atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului Dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
        Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul Societății Alev Interiors S.R.L. din municipiul Reghin, str. Libertății, nr. 16, ap. 1, judeţul Mureş.
        De asemenea, în calitate de persoana vizată aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.
        În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor Dvs. privind protecţia datelor, Societatea va răspunde acestei solicitări, în termen de 30 de zile, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.(+40) 744.425.197
Trimite email:
office@alevinteriors.com

Contact

S.C. ALEV INTERIOS SRL

Adresa: Reghin, Strada Gării, nr. 44, jud. Mureș

ING BANK:
RO35 INGB 0000 9999 0884 6390

Telefon: 0744.425.197
0265.513.803


Inscriere la newsletterAboneaza-te la newsletterul nostru!

3+5=
© Copyright 2024
Acest site foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mai buna de navigare. Politica cookies Confidentialitate